Nowy tom "Zagłady Żydów" ("Zagłada Żydów. Studia i materiały", t. IX; rec.)

Dziewiąty tom pisma poświęcony jest problematyce źródeł historycznych do badań nad Zagładą i sposobom ich interpretacji. Dział „Studia” otwiera artykuły Barbary Engelking Sny jako źródło do badań nad Zagładą. Autorka sny traktuje jako materiał historyczny. Nie zamierza ich czytać i interpretować jako teksty kultury. Wręcz przeciwnie, deklaruje Engelking, „zamierzam potraktować sny z okresu Holocaustu jak najdosłowniej i spróbować odpowiedzieć na pytanie, co wnoszą one do naszej wiedzy na temat doświadczenia Zagłady”. Traktując sny jako źródło historyczne autorka, po przeprowadzeniu kwerendy, zebrała 144 sny pochodzące od 66 autorów. Usystematyzowała je chronolgicznie uwzględniając kolejne etapy Zagłady. Są to więc sny w getcie, sny z okresu wysiedleń, sny w ukryciu, wizyty zmarłych, sny o przeszłości i przyszłości. Ich analiza pozwoliła autorce odsłonić „zasłonę niewyrażalności doświadczenia Zagłady”. Ujawnić te emocje i lęki, któych brakuje w innych źródłach (dziennikach, relacjach, wspomnieniach) skupionych na opowiedzeniu tego, co jawne. Sny zazwyczaj umykają, pozostają tylko te, które są dla nas ważne. Jakaś siła wewnętrzna decyduje, że mają być zapamiętane. Zapamiętane często znaczy zapisane – one są materiałem niezwykle interesującego i nowatorskiego studium Barbary Engelking.              

Autorami pozostałych 5 artykułów w tym dziale są Piotr Filipkowski (Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury), Jan Grabowski (Powojenne dochodzenia policyjne we Francji, czyli próba samooczyszczenia paryskiej Prefektury w latach 1944-1946), Jerome Legge (Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych…), Andrew Kornbluth (Jest wielu Kainów wśród nas. Polski wymiar sprawiedliwości wobec Zagłady), Havi Dreyfus (Badania nad życiem religijnym Żydów w Polsce podczas Zagłady), Alexander Prusin (Polska Norymberga: siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, 1946-1948).

© Copyright 2014