Dla autorów

Informacja dla Autorów:

Przesłane teksty podlegają ocenie redakcji kończącej się decyzją co do publikacji lub odrzucenia artykułu. O decyzji Redakcja informuje Autora drogą elektroniczną.Teksty przyjęte do publikacji podlegają dalszym pracom redakcyjnym we współpracy z Autorem. Za teksty przyjęte do publikacji Autor otrzymuje wynagrodzenie obliczone zgodnie ze stawką 2 gr za 1 znak. Stawka może zostać podwyższona przez redakcję czasopisma. Rozliczenie dokonywane jest w oparciu o umowę autorską, zawieraną pomiędzy Stowarzyszeniem a Autorem.

Informacje edytorskie

Prosimy o nadsyłanie artykułów w plikach MS Word, złożonych czcionką Times New Roman, bez opcji przenoszenia wyrazów i znaków łamiących wiersze.

Nowy akapit rozpoczynamy wcięciem. Nie stosujemy dodatkowych odstępów pomiędzy akapitami. W przypadku dłuższych tekstów (powyżej 10 tysięcy znaków) wskazany jest podział tekstu na rozdziały opatrzone krótkim śródtytułem sygnalizującym poruszane w nim problemy.  

Cytaty krótsze niż trzy linie tekstu włączamy w ciąg wypowiedzi i wyróżniamy „cudzysłowami drukarskimi” i  oznaczamy przypisami końcowymi o numeracji ciągłej od 1.

Dłuższe cytaty składamy mniejszą czcionką jako osobny akapit i opatrujemy przypisem – jak cytaty włączone w ciąg wypowiedzi. Tak oznaczonego cytatu nie wyróżniamy dodatkowo cudzysłowem lub kursywą. Wszelkie opuszczenia w cytacie (…) oznaczamy wielokropkiem ujętym w okrągłe nawiasy.

Wyróżnienia w tekście wprowadzamy za pomocą rozstrzelenia tekstu. Jeśli wyróżnienie wprowadzone jest w obrębie cytatu, przed odnośnikiem należy umieścić informację wyjaśniającą od kogo ono pochodzi – czy od autora tekstu głównego, czy autora tekstu źródłowego – w nawiasie kwadratowym [podkr. M.M.]. Podobnie ewentualne wtrącenia [wprowadzone w obrębie cytatu – przyp. M.M.].

Przypisy powinny mieć charakter informacji bibliograficznej. Odsyłacze, o ile to możliwe, należy umieszczać na końcu zdania, chyba że dany odsyłacz odnosi się jedynie do fragmentu zdania.

Pełna informacja bibliograficzna o dziele umieszczana jest tylko przy pierwszym odnotowaniu pracy, potem stosować należy skrót: op.cit. à dzieło cytowane; loc.cit. à w miejscu przytoczonym; ibidem à tamże; por., zob. à porównaj; cyt. za: à cytat za; idem/eadem/eidem à tegoż/tejże/tychże.

W brzmieniu oryginalnym pozostają skróty lub wyrazy typowe, jak tom, część, numer, rocznik. W brzmieniu polskim podaje się skrót: s. (strona), ss. (strony).

Przykłady przypisów:

Makowski K.A.,, Siła mitu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. 95–101.

Borzymińska Z., Żebrowski R., Polski Słownik Judaistyczny, t.2, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s.76.

Głowiński M., Grupińska A., Zapisywanie Zagłady, "Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego", 2001, nr 1/2 (50/51) ,s.14.

Stryjkowski J., O Zagładzie, [w:] Szewc P., Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993, ss. 8-10.

Do artykułu prosimy dołączyć notę biograficzną skomponowaną według wzoru:   imię i nazwisko, rok urodzenia, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, główne obszary zainteresowań, najważniejsze publikacje lub inne osiągnięcia, aktualnie realizowane duże projekty/tematy badawcze (do 300 znaków ze spacjami). Prosimy o dołączanie abstraktu artykułu w języku angielskim o długości 50–100 słów wraz ze słowami kluczowymi.

© Copyright 2014